06 302 340 32 | kiefveldersteeg 11 | Putten | 3882RG info@mariahoeveputten.nl

V R I E N D E N   V A N   D E   M A R I A H O E V E   E N   D E   T I E N   M A L E N

Bent u geïnteresseerd in de historie van Putten?
Draagt u de historie van Putten een warm hart toe?
Vindt u het belangrijk dat deze ook voor toekomstige generaties bewaard blijft?

Word dan Vriend van de Mariahoeve en De Tien Malen. Vrienden zijn onmisbaar voor het voortbestaan van de twee cultuurhistorische musea die Putten rijk is. Met uw financiële bijdrage kunnen we de museumcollectie van Historisch Museum De Tien Malen en Museumboerderij Mariahoeve in stand houden en uiteenlopende projecten opzetten, om onze lokale historie onder de aandacht te brengen van jong en oud.

De musea coördineren op beide locaties uiteenlopende activiteiten voor inwoners en toeristen, om de belangstelling voor de geschiedenis van Putten te vergroten. Dit allemaal zonder gemeentelijke subsidie en dankzij de inzet van ruim honderd vrijwilligers. Met een jaarlijkse donatie van bijvoorbeeld € 100,00 excl. btw levert u een waardevolle bijdrage aan de continuïteit van beide musea.

Bovendien biedt deze vriendschap u voordelen, u wordt op de hoogte gehouden van de diverse PHG-activiteiten om kennis te nemen van de historie van Putten. Als bedrijfsmatige donateur ontvangt u bovendien ons kwartaalblad De Graver. In de nieuwe rubriek Vriendennieuws brengen we jaarlijks verslag uit van de activiteiten en behaalde resultaten. Hierbij vermelden we ook de namen van onze nieuwe Vrienden. Bovendien plaatsen we de logo’s van alle Vrienden standaard op de PHG-site. Nog een voordeel: de Stichting PHG en beide musea zijn door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw gift is dus aftrekbaar voor de belasting; het aftrekbare bedrag is 1,25 of 1,5 maal de grootte van de gift (zie aanmeldingsformulierformulier).

 

U bepaalt zelf hoeveel u jaarlijks (tot wederopzegging) doneert. Wilt u Vriend worden?

Print het aanmeldingsformulier, vul het in en stuur het op naar:

PHG/Vrienden van de Mariahoeve en De Tien Malen

Garderenseweg 97

3881 NC Putten

Uw steun wordt bijzonder gewaardeerd!

Met vriendelijke groet,

Jan van den Hoorn                     Peter Vink

Voorzitter Mariahoeve              Bestuurslid De Tien Malen

PS
Wilt u de Vrienden van de Mariahoeve en De Tien Malen wel steunen maar geen donateur worden?

U kunt natuurlijk ook een eenmalige gift overmaken op bankrekeningnummer NL 94 RABO 0384122922,

t.n.v. PHG-Putten onder vermelding van “Vrienden van de Mariahoeve en De Tien Malen”.

 

Nieuwsgierig geworden?
Meer informatie: www.phg-putten.nl   www.detienmalen.nl    www.mariahoeveputten.nl

 

 

V R I E N D E N   V A N   D E   M A R I A H O E V E   E N   D E   T I E N   M A L E N

 AANMELDINGSFORMULIER

                
s.v.p. printen, invullen en opsturen of mailen naar:                                                

PHG/Vrienden van de Mariahoeve en De Tien Malen

Garderenseweg 97
3881 NC   Putten

 

E-mail: penningmeester@phg-putten.nl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ja, ik wil Vriend van de Mariahoeve en De Tien Malen worden en machtig de Stichting Puttens Historisch Genootschap tot wederopzegging om het aangekruiste bedrag jaarlijks automatisch af te schrijven.
€ 100,00 excl. btw per jaar       ander bedrag, nl. €                     excl. btw per jaar

Naam onderneming                             …………………………………………………………………………………


Adres                                                       ………………………………………………………………………………..


Postcode/plaats                                    ………………………………………………………………………………..

 

Achternaam contactpersoon                 __________________________________________

Voorletter(s)                                              __________________________________________

Telefoonnummer                                      __________________________________________
E-mail                                                        __________________________________________

Doorlopende SEPA-machtiging

Door ondertekening van dit formulier geef ik de Stichting Puttens Historisch Genootschap toestemming om een doorlopende incasso-opdracht te versturen naar mijn bank en geef ik tevens mijn bank de opdracht om de afschrijving conform bovenstaande opdracht uit te voeren.

Mijn IBAN-bankrekeningnummer is   __________________________________________

 

Incassant ID van het PHG: NL36ZZZ410358220000

Omschrijving: Donatie Vrienden van de Mariahoeve en De Tien Malen

 

Bent u het niet eens met een incasso dan is het mogelijk deze binnen 8 weken te laten terugboeken.

De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maand november na ontvangst van een factuur met btw.

Plaats/Datum
Handtekening

 

 

NB: Culturele ANBI. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. VOF’s, eenmanszaken en particulieren mogen dit bedrag bij aangifte inkomstenbelasting vermenigvuldigen met de factor 1,25.  

Stuur dit aanmeldingsformulier retour naar:

PHG/Vrienden van de Mariahoeve en De Tien Malen, Garderenseweg 97, 3881 NC  Putten

 

V R I E N D E N   V A N   D E   M A R I A H O E V E   E N   D E   T I E N   M A L E N

De volgende ondernemers uit Putten zijn  Vrienden van de Mariahoeve en De Tien Malen